Advokátní kancelář  JUDr. Jarmily Marákové

Poskytujeme právní služby ve věcech běžného občanského života i v oblasti podnikání
- právní poradenství a konzultace, sepis smluv a uzavírání dohod, zastupování klientů
v civilním, trestním nebo správním řízení u soudů nebo jiných institucí, aj.
Pomoc nabízíme také v řízení insolvenčním - při podávání návrhů na povolení oddlužení.

Občanské právo

Kupní smlouvy | Darovací smlouvy | Nájem | Převod družstevního podílu | Smlouvy o zápůjčce | Zástavní smlouvy | Vztahy mezi spoluvlastníky | Vypořádání spoluvlastnictví | Sousedská práva | Náhrada škody | Bezdůvodné obohacení | Vymáhání pohledávek | Práva ze spotřebitelských smluv | ...

Rodinné právo

Vypořádání společného jmění manželů | Rozvod manželství | Svěření dětí do péče | Právo rodiče osobně se stýkat s dítětem | Stanovení výživného nebo úprava výše výživného na děti | Vyživovací povinnost otce k neprovdané matce | ...

Trestní právo

Obhajoba v přípravném řízení (před policejním orgánem) a v řízení před soudem | Právní pomoc odsouzeným s podáním žádosti o podmíněné upuštění od zbytku výkonu trestu atd. | ...

Pomoc obětem trestných činů | Uplatňování nároků poškozených na náhradu újmy | ...

Pracovní právo

Vznik a zánik pracovněprávního vztahu | Sepis a kontrola smluv či jednotlivých ujednání (např. konkurenčních doložek) | Řešení nároků vyplývajících
z pracovního poměru (odstupné, náhrada mzdy, pracovní úraz) | ...

Správní právo

Sepis podání do správního řízení | Zastupování v přestupkovém řízení
a dalších řízeních před správními orgány | ...

Insolvence

Podání návrhu na povolení oddlužení | Případná další právní pomoc
v insolvenčním řízení

Práva k nemovitým věcem

Smlouvy o převodu vlastnického práva (kupní, darovací, aj.) | Zřízení nebo výmaz věcných břemen | Zástavní práva k nemovitým věcem | Zajištění rozdělení pozemku | Vytvoření a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí | ...

Podnikání

Sepsání a kontrola smluv | Poradenství ohledně plnění smluvních ujednání | Změna a zánik smluvních závazků | Postoupení pohledávek | Vymáhání pohledávek | Řízení u orgánů státní správy | Obchodní podmínky (e-shop) | Ochrana osobních údajů (GDPR) | ...

Advokátní úschova

Úschova peněz (např. kupní ceny při převodu nemovitých věcí do doby než bude zavkladováno vlastnické právo) | Úschova listin

JUDr. Jarmila Maráková, advokátka, Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž, tel. : 573 343 692 / 737 623 044
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!