Advokátní kancelář  JUDr. Jarmily Marákové

JUDr. Jarmila Maráková poskytuje právní služby ve věcech běžného občanského života - ať už se jedná o záležitosti vyplývající z manželství a rodinných vztahů nebo o nakládání s nemovitými věcmi. Právní služby (poradenství, sepis a uzavírání smluv, zastupování u soudu a dalších institucí) poskytuje jako advokátka zapsaná v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 03638 od roku 1995. Díky svým zkušenostem pomáhá klientům v řadě případů dosáhnout mimosoudní dohody, nebo uzavřít smír před soudem, a vyřešit tak věc rychleji a bez zbytečných nákladů řízení.

Občanské právo

Kupní smlouvy | Darovací smlouvy | Nájem | Převod družstevního podílu | Smlouvy o zápůjčce | Zástavní smlouvy | Vztahy mezi spoluvlastníky | Vypořádání spoluvlastnictví | Sousedská práva | Náhrada škody | Bezdůvodné obohacení | Vymáhání pohledávek | ...

Rodinné právo

Vypořádání společného jmění manželů | Rozvod manželství | Svěření dětí do péče | Právo rodiče osobně se stýkat s dítětem | Stanovení výživného nebo úprava výše výživného na děti | Vyživovací povinnost otce k neprovdané matce | ...

Práva k nemovitým věcem

Smlouvy o převodu vlastnického práva (kupní, darovací, aj.) | Zřízení nebo výmaz věcných břemen | Zástavní práva k nemovitým věcem | Zajištění rozdělení pozemku | Vytvoření a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí | ...

Advokátní úschova

Úschova peněz (např. kupní ceny při převodu nemovitých věcí do doby než bude zavkladováno vlastnické právo) | Úschova listin

Pracovní právo

Vznik a zánik pracovněprávního vztahu | Řešení nároků vyplývajících z pracovního poměru | ...

Insolvence

Podání návrhu na povolení oddlužení | Případná další právní pomoc
v insolvenčním řízení

JUDr. Jarmila Maráková, advokátka, Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž, tel. : 573 343 692 / 737 623 044
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!